Privacyreglement

U bent hier

Privacy en gegevensverwerking

De Kinderopvang Academie is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat de Kinderopvang Academie beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. De Kinderopvang Academie is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

De Kinderopvang Academie verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. De Kinderopvang Academie gebruikt uw e-mailadres en eventueel uw naam en telefoonnummer om contact met u te kunnen opnemen indien dit voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is.

De Kinderopvang Academie moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 8, sub a, van de Wbp). De Kinderopvang Academie kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het aanmeldingsformulier. Daarom vragen we u bij uw aanmelding expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Artikel 13 Wbp verplicht de Kinderopvang Academie om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

De Kinderopvang Academie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 10, lid 1, van de Wbp). De Kinderopvang Academie bewaart uw gegevens daarom uitsluitend gedurende de looptijd van de overeenkomst.

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Indien u wilt weten welke persoonsgegevens De Kinderopvang Academie van u verwerkt, dan kunt u een inzageverzoek doen. De Kinderopvang Academie behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan info@kinderopvangacademie.nl.

Voorts gelden onderstaande bepalingen uit de Algemene Voorwaarden:

De Kinderopvang Academie legt gegevens vast van natuurlijke personen en rechtspersonen voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met de Kinderopvang Academie. De Kinderopvang Academie zal eventuele door abonnee of deelnemer aan Kinderopvang Academie ter beschikking gestelde gegevens, anders dan genoemde persoonsgegevens, vrijelijk kunnen gebruiken tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Kinderopvang Academie verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening noodzakelijk is. Deze gegevens worden gebruikt om de levering van producten of dienstverlening uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van Kinderopvang Academie. Als de abonnee of deelnemer op deze informatie geen prijs stelt, kan dit schriftelijk worden doorgeven aan info@kinderopvangacademie.nl. De Kinderopvang Academie zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Kinderopvang Academie verplicht zich alle door abonnees of deelnemers verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren.