Privacyreglement

U bent hier

Privacy en gegevensverwerking

De Kinderopvang Academie is de zogeheten subverantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat de Kinderopvang Academie beslist welke persoonsgegevens in het kader van de aangeboden leervormen worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. De Kinderopvang Academie is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. In dit kader vervult de Kinderopvang Academie de rol van verwerker van persoonsgegevens van individuele deelnemers en van deelnemers die door opdrachtgevers zijn aangemeld.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. De Kinderopvang Academie gebruikt o.a. het e-mailadres en eventueel de naam en het telefoonnummer van personen om contact met hen te kunnen opnemen indien dit voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is.

De Kinderopvang Academie moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 8, sub a, van de Wbp). Daarom is in onze Algemene Voorwaarden de expliciete toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens opgenomen.

Dezelfde AVG verplicht de Kinderopvang Academie om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Meer informatie vindt u o.a. elders op deze wesbite, zoals in ons Beleid Bescherming Persoonsgegevens en in ons Datalekprotocol.

De Kinderopvang Academie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking zoals dit is omschreven in ons Beleid Bescherming Persoonsgegevens.

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Indien u wilt weten welke persoonsgegevens De Kinderopvang Academie van u verwerkt, dan kunt u een inzageverzoek doen. De Kinderopvang Academie behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan info@kinderopvangacademie.nl.