Klachtenreglement (uit: Algemene Voorwaarden)
De medewerkers van de Kinderopvang Academie doen hun werk graag met aandacht en zorgvuldigheid. Desondanks kan het voorkomen dat u als klant ontevreden bent over de producten of de dienstverlening van de Kinderopvang Academie. In dit kader heeft de Kinderopvang Academie een klachtenreglement dat bestaat uit:

  1. De definitie van een klacht
  2. De klachtenprocedure

De definitie van een klacht
Wat is een klacht? Een probleem of ongenoegen dat u als klant heeft ten aanzien van de dienstverlening van de Kinderopvang Academie waarvoor (nog) geen oplossing is gevonden. De klacht kan over de meest uiteenlopende zaken gaan, bijvoorbeeld de wijze waarop de Kinderopvang Academie de gemaakte afspraken uitvoert en nakomt.

De Klachtenprocedure
Wat doet u in geval van een klacht? U maakt uw klacht kenbaar aan de directie van de Kinderopvang Academie; hiertoe stuurt u e-mail naar: info@kinderopvangacademie.nl. Wij verplichten ons om binnen 5 werkdagen de ontvangst van uw klacht (per e-mail) te bevestigen Eerst zal in overleg met u worden gekeken of uw klacht direct kan worden opgelost. In alle andere gevallen verplichten wij ons uw klacht binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht te behandelen en zo mogelijk op te lossen, e.e.a. binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid.

In het geval er geen oplossing kan worden gevonden, zullen partijen trachten de klacht op te lossen met behulp van Mediation conform het MfN-Mediation Reglement van de Federatie Mediators Nederland en de Stichting Kwaliteit Mediators, gevestigd te Rotterdam, zo¬als dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation. De mediator zal worden gekozen uit het bestand van MfN-registermediators van de Stichting Kwaliteit Mediators te Rot¬terdam. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen. De kosten van de mediation zullen gelijkelijk door partijen gedragen worden. Indien het onmogelijk gebleken is een klacht of geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Midden-Nederland.

Wij verplichten ons een klacht te registreren in een klachtendossier.