Klachtenreglement (uit de Algemene Voorwaarden)
De medewerkers van de Kinderopvang Academie doen hun werk graag en met aandacht en zorgvuldigheid. desondanks kan het voorkomen dat u als opdrachtgever of deelnemer ontevreden bent over de producten of de diensten van de Kinderopvang Academie. In dit kader heeft de Kinderopvang Academie een klachtenreglement dat bestaat uit:

  1. de definitie van een klacht
  2. de klachtenprocedure

De definitie van een klacht
Wat is een klacht? Een probleem dat u als klant heeft ten aanzien van de dienstverlening van de Kinderopvang Academie waarvoor (nog) geen oplossing is gevonden en die met de vemelding klacht aan het team van de Kinderopvang Academie schriftelijk bekend is gemaakt. De klacht kan over de meest uiteenlopende zaken gaan, bijvoorbeeld de wijze waarop de Kinderopvang Academie de gemaakte afspraken uitvoert en nakomt.

De Klachtenprocedure
Wat doet u in geval van een klacht?
U maakt uw klacht kenbaar aan de directie van de Kinderopvang Academie; hiertoe stuurt u e-mail naar info@kinderopvangacademie.nl. Wij verplichten ons om binnen 5 werkdagen de ontvangst van uw klacht (per email) te bevestigen. Eerst zal in overleg met u worden gekeken of uw klacht direct kan worden opgelost. In alle andere gevallen verplichten wij ons uw klacht binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht te behandelen en zo mogelijk op te lossen, e.e.a. binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid.

Een klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. In het geval er geen oplossing kan worden gevonden zullen partijen trachten de klacht op te lossen met behulp van mediation conform het MfN-Mediation Reglement van de Federatie Mediators Nederland en de Stichting Kwaliteit Mediators, gevestigd te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. De mediator zal worden gekozen uit het bestand van MfN-registermediators van de Stichting Kwaliteit Mediators te Rotterdam. De uitkomst van een mediation is bindend voor beide partijen; de Kinderopvang Academie verplicht zich om de gekozen oplossing binnen 6 weken na vaststelling te bewerkstelligen. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen. De kosten van de mediation zullen gelijkelijk door partijen gedragen worden.

Wij verplichten ons een klacht te registreren in een klachtendossier. De bewaartermijn is 2 jaar, tenzij er aanleiding is het dossier langer te bewaren. Wanneer een langere tijd wenselijk of noodzakelijk is, wordt de bewaartermijn steeds met 1 jaar verlengd.

Indien het onmogelijk gebleken is een klacht of geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Midden-Nederland. Op alle met de Kinderopvang Academie gesloten overeenkomsten is voorts Nederlands recht van toepassing.

Zeist, september 2022